• Al binnen 3 weken aangelegd
 • Vrijblijvende offerte aan huis
 • Jouw tuin, onze inspiratie
6 dagen per week bereikbaar
OPEN
MA-ZA van 07:00 - 19:00
085 - 06 05 851
4.9

Algemene verkoop, levering- en aanleg voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Milieuaspecten bij de uitvoering van de werkzaamheden

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 - Leveringsvoorwaarde & Levertijd

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs en de prijswijzigingen

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Branchegarantie

Artikel 19 - Opschorting

Artikel 20 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 | Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
De ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
De afnemer: de koper/opdrachtgever of degene die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;
De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte producten en/of halfgerede producten aan de afnemer;
Oplevering: het gebruiksklaar, zoals afgesproken, ter beschikking stellen van de producten en/of het werk;
Overeenkomst op Afstand: de overeenkomst met een consument waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1e BW (bijv. webwinkel of postorder);
Buiten de Verkoopruimte Gesloten Overeenkomst: een overeenkomst die met een consument gesloten wordt anders dan in de verkoopruimte van de ondernemer, zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1f BW (bijv. bij consumenten thuis, op sommige beurzen of op straat);
Aanbetaling: de door afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verrichte betaling van een deel van de overeengekomen prijs;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Vooruitbetaling: een betaling van (een deel van) de koopsom vóór levering bij de afnemer;
Product: roerende zaak, ook als deze digitale elementen bevat;
Digitale elementen: digitale inhoud of een digitale dienst, verwerkt in een product of daarmee onderling verbonden, zonder welke het product zijn functies niet kan vervullen;
Aansluiten: het aansluiten van alle toe- en afvoerleidingen en bedradingen op aanwezige en correct aangebrachte aansluitpunten;
Installeren: het aanbrengen van alle toe- en afvoerleidingen, bedradingen en aansluitpunten, nodig voor het juist monteren van het product;
Aanleggen: het plaatsen en van de materialen dan wel onderdelen daarvan;
Overige werkzaamheden: sloop- en verbouwingswerkzaamheden, het egaliseren van ondergrond en het verwerken van tegels;

Artikel 2 | Identiteit van de ondernemer

Tuinmaterialen.nl B.V. 

Vestigingsadres:
Heiligeweg 61,
1561 DG Krommenie

Telefoonnummer: +31 85 06 05 851
E-mailadres: info@tuinmaterialen.nl
Bereikbaar: maandag t/m zaterdag 08:30 – 17:00

KvK-nummer: 85285684
Btw-nummer: NL863573083B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit;

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
de beroepsvereniging of –organisatie waarbij hij is aangesloten;
de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument met betrekking op het leveren van producten en diensten op gebied van tuinmaterialen en de aanleg daarvan.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de ondernemer zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 | Intellectueel eigendom

 1. De ondernemer behoudt zich het intellectuele eigendom voor op o.a. verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Als de ondernemer dat vraagt, moet de afnemer ze direct teruggeven. Als de ondernemer daarnaast nog andere wettelijke rechten heeft, kan hij die opeisen.
 2. Afnemer mag aanduidingen over rechten van intellectueel eigendom op/in de door ondernemer geleverde of ter beschikking gestelde prestaties niet verwijderen of wijzigen.
 3. Afnemer mag materiaal van de ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten rusten niet verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder toestemming van de ondernemer.

Artikel 4 | Offerte

 1. Alle offertes zijn tot en met 14 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. Zij zijn gebaseerd op de door de consument verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door de ondernemer gedane metingen. De consument moet daarbij de ondernemer informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover van belang bij het maken van de offerte (zie ook artikel 7 en 8). Bij bestrating houdt de ondernemer bij het meten van de oppervlakten de grootste lengte- en breedtematen aan, daarbij rekening houdend met de verpakkingseenheden zoals die bij leveranciers besteld moeten worden (strekkende meters kunstgras, pakken tegels, volledige lengte opsluitbanden of palen e.d.). Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten en stalen en modellen afkomstig van de ondernemer zijn zo nauwkeurig mogelijk.
 2. De offerte vermeldt een volledige omschrijving van de te leveren producten en te verrichten werkzaamheden, de totale (koop)prijs, de levertijd, de betalingscondities en de risico’s voor beide partijen. Bij bestelling ‘op afroep’ bevat de offerte een uitleg daarover en informatie over de levertijd na afroep, zoals genoemd in artikel 6 lid 6. De offerte geeft de prijs van de materialen en de desbetreffende werkzaamheden daarvoor. De offerte vermeldt als er sprake is van bijkomende kosten zoals vracht-, leverings,- betaal- of portokosten.
 3. De werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de afgesproken prijs. Als de afnemer deze wel verlangt, kan dit prijsverhogend werken (zie ook artikel 14).
 4. De afnemer moet ervoor zorgen dat de ondernemer de werkzaamheden goed kan uitvoeren.
 5. Als de afnemer de offerte niet accepteert, mag de ondernemer de kosten van het opstellen van de offerte in rekening brengen, maar alleen als de afnemer bij of voor het aanvragen van de offerte aantoonbaar is gewezen op de (hoogte van de) kosten. De afnemer wordt eigenaar van de offerte en eventuele tekeningen bij betaling van offertekosten. Het intellectueel eigendom blijft bij de ondernemer.

 6. Een bevestigde offerte vervangt alle eerdere voorstellen, afspraken en correspondenties. Ongeacht of deze schriftelijk dan wel mondeling zijn gedaan.
 7. De werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de afgesproken prijs. Als de afnemer deze wel verlangt kunnen deze prijsverhogend werken.
 8. Als de afnemer een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 9. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen of meerwerk, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Artikel 5 | Milieuaspecten bij de uitvoering van de werkzaamheden

De ondernemer zal zorgdragen voor een milieu hygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien worden in de offerte opgenomen en zijn voor rekening van de consument. Onvoorziene werkzaamheden die zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht worden als meerwerk conform artikel 12 lid 2 en 3, bij de consument in rekening gebracht.

Artikel 6 | De overeenkomst

 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in achtnemen.
 3. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te
 4. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 5. Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht
 6. De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat de consument er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.
 7. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, prijsberekeningen, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden de ondernemer niet.
 8. De ondernemer is verplicht om voor de aanvang van de offerte eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling, leidingen en vervuilde grond. De consument is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan de ondernemer te verstrekken. voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling, leidingen en vervuilde grond.
 9. De ondernemer is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.
 10. De ondernemer mag bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling vragen.
 11. Voor prijsverhogingen bij consumenten, optredend na het sluiten van de overeenkomst maar voor levering, geldt:
  • Prijsverhogingen door wettelijke maatregelen (bijv. BTW-verhoging) kunnen altijd worden doorberekend.
  • Andere prijsverhogingen mogen alleen worden doorberekend als de koopprijs onder voorbehoud van prijsverhogingen is afgesproken.
  • Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst mag de consument kiezen tussen ontbinden van de koop of akkoord gaan met de prijsverhoging.
  • Bij prijsverhogingen na 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst vermeldt de ondernemer waarom een prijsverhoging wordt doorgevoerd en treden partijen in overleg.
 12. Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst door bijv. opruimingen, opheffingsuitverkopen, acties of korting op showmodellen geven de afnemer geen recht op prijsvermindering.
 13. De ondernemer blijft eigenaar van de verkochte producten tot de afnemer de prijs (en eventuele bijkomende kosten) volledig heeft voldaan. De afnemer is verplicht de producten zorgvuldig te behandelen. Hij mag de producten niet aan derden afstaan of in onderpand geven, belenen, of (laten) verwijderen uit de ruimte waar ze geleverd zijn, totdat het verschuldigde bedrag is betaald.
 14. De ondernemer mag zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk ontbinden bij faillissement, surseance van betaling of wettelijke schuldsanering van de afnemer.
 15. Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer mag de ondernemer voldoende zekerheid vragen voor het nakomen van de betalingsverplichting voordat hij de overeenkomst uitvoert of daarmee verder gaat.
 16. De ondernemer hoeft nooit andere schadevergoeding te betalen aan een zakelijke afnemer dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is geregeld. Hij hoeft andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke, niet te vergoeden.
 17. De ondernemer mag voorrijkosten rekenen als dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken. Als vervoer niet is inbegrepen in de overeenkomst, mag de ondernemer altijd voorrijkosten rekenen, behalve bij non-conformiteit

Artikel 7 | Levertijd

 1. De levertijd is de afgesproken tijd waarbinnen het werk moet zijn verricht of de producten moeten zijn geleverd. De levertijd is vast tenzij in de overeenkomst een vermoedelijke levertijd staat.
 2. De levertijden zijn altijd indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De levertijd vangt aan nadat er door de klant de afgesproken aanbetaling is voldaan. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 3. Als de vermoedelijke levertijd niet wordt gehaald, krijgt de ondernemer een extra termijn om alsnog te leveren. De extra termijn is maximaal een maand maar nooit langer dan de oorspronkelijke levertijd. Eventuele prijsverhoging binnen deze termijn mogen niet worden doorberekend.
 4. Bij overschrijding van de extra termijn of de vast afgesproken levertijd mag de afnemer de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbinden.
 5. Als er is afgesproken dat er na de mededeling van de consument besteld wordt door de ondernemer (bestelling op afroep), dan gaat de afgesproken vaste of vermoedelijke levertijd lopen vanaf de afroepdatum. Afroep moet gebeuren binnen negen maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders afgesproken. Vindt er geen afroep plaats binnen die termijn, dan zal de ondernemer de afnemer schriftelijk herinneren en hem maximaal drie maanden geven om alsnog af te roepen. Na deze termijn mag de ondernemer de overeenkomst ontbinden c.q. de overeenkomst als geannuleerd beschouwen en zijn schade op de afnemer verhalen conform artikel 12.

Artikel 8 | Leveringsvoorwaarde

 1. De bezorging wordt geleverd tot waar de vrachtwagen rijdend kan komen. Goederen worden nooit naar binnen gedragen of gereden.

 2. Bij een appartement, flat of bel-etagewoning wordt de bestelling geleverd tot de portiek van het gebouw, ook hier worden goederen nooit naar binnen gedragen.

 3. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 4. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

 5. De ondernemer kan echter een bezorgdag afspreken, geen tijdstip. Een eventuele richttijd is dan ook nooit bindend. “wij raden u aan de bestelling een dag vóór verwerking te laten afleveren”.

 6. Materialen worden naast de wagen gelost op een voor de wagen bereikbare plaatst, uitsluitend over een verharde weg “de chauffeur bepaalt of de losplaats mogelijk is”.

 7. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, kosten die de consument moet maken door het ontstaan van vertraging bij het uitleveren (of ter gevolg van schade bij het uitleveren) van orders worden nooit vergoed, ook kosten van derden (aannemers, hoveniers, stratenmaker en montage bedrijven) worden niet vergoed, zowel bij intern als extern ontstane oorzaken van de eerder genoemde vertraging.

 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 9. Na ontvangst dienen de geleverde producten gecontroleerd te worden op compleetheid en eventuele schade. Wanneer het product is gemonteerd, is de ondernemer niet meer aansprakelijk voor enigerlei schade. Is de bestelling niet compleet geleverd of toch schade? Meld dit binnen 48 uur na ontvangst en voeg eventueel een foto toe ter verduidelijking.

 10. Als bij levering beschadigingen worden vastgesteld, dan moet de afnemer dit op het afleverbewijs vermelden. Als er bij levering geen gelegenheid is om eventuele beschadigingen te constateren, dan noteert de afnemer dat op het afleverbewijs. Het is raadzaam zichtbare beschadigingen uiterlijk binnen 2 werkdagen aan de ondernemer te melden.

 11. Controleer uw bestelling voor verwerking op hoeveelheid, kleur, soort en afmeting. Verwerking van de materialen betekent uw goedkeuring en geeft geen recht meer op reclamatie. Herbestratingskosten zullen wij dan ook nooit vergoeden.

 12. Indien de chauffeur uw zending niet kan neerzetten wordt de zending weer meegenomen en zal er een nieuwe leveringsdatum ingepland moeten worden Als de chauffeur de zending weer mee terug moet nemen zijn wij genoodzaakt op nieuw verzendkosten in rekening te brengen met een minimum van € 95,- .

 13. Levering op de waddeneilanden is niet mogelijk. De transportkosten zijn exclusief brug-, veer- en tolgelden. Daarnaast kunnen er voor stadsdistributie en milieuzones afwijkende voorwaarden gelden, dit al naar gelang de regels van desbetreffende stad of gemeente. De bestelling wordt zo dichtbij als mogelijk gelost. Er wordt nooit met de vrachtwagen over het trottoir gereden om op uw oprit te kunnen lossen.

 14. Het vervoer van de producten is niet bij de prijs inbegrepen.

 15. De datum voor het leveren en plaatsen kun je kosteloos tot 10 werkdagen voor de start van de werkzaamheden wijzigen. In de datum op een kortere termijn dan 10 werkdagen wordt gewijzigd, wordt er per wijziging €95,- in rekening gebracht.

 16. Bestellingen kunnen 5 werkdagen voor levering niet meer gewijzigd worden “bijbestellingen in overleg” dit in verband met het ingeplande transporteurs en de al volledig klaargezette bestellingen.

 17. Als de afnemer zelf het vervoer regelt, dan moet hij na levering maar voor het vervoer zo veel mogelijk controleren of de producten onbeschadigd en compleet zijn.

Artikel 9 | Eigendomsvoorbehoud

 1. De ondernemer blijft eigenaar van alle verkochte producten tot de afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van de ondernemer op grond van wat voor met de ondernemer gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst.
 2. De afnemer is verplicht de producten zorgvuldig te behandelen. Hij mag de producten niet aan derden afstaan of in onderpand geven, belenen, of (laten) verwijderen uit de ruimte waar ze geleverd zijn, totdat het verschuldigde bedrag is betaald. Tot die tijd kan de ondernemer zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Indien de ondernemer een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft de ondernemer het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
 4. De ondernemer mag zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk ontbinden bij faillissement, surseance van betaling of wettelijke schuldsanering van de afnemer.

Artikel 10 | Retourneren

 1. Wij accepteren alleen retournering van ongeopende en onbeschadigde producten.
 2. Op maat bestelde producten of producten uit de uitverkoop/outlet worden niet retour genomen.
 3. De uiterlijke retourtermijn is 14 dagen na aflevering.
 4. Transportkosten van retourzendingen zijn altijd voor rekening van de klant.
 5. De klant kan ongeopende en onbeschadigde producten ook zelf naar de winkel retour brengen.
 6. Pakketten of producten die na bezorging bij de klant zijn opengemaakt of beschadigd, worden niet retour genomen.
 7. U kunt het product retourneren, mits deze aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • U doet beroep op het herroepingsrecht binnen 14 dagen na ontvangst.
  • Het product is ongebruikt en niet gemonteerd geweest.
  • Het product is geheel onbeschadigd.
  • Het product zit in de originele verpakking (hier mag niet op geschreven worden).
  • Retourkosten komen voor uw eigen rekening.
  • Retourzendingen zonder aanmelding worden niet in behandeling genomen.
  • Wij betalen het volledige aankoopbedrag terug excl. eventuele verzendkosten voor de heenzending
  • Transportschade moet binnen 5 werkdagen na aflevering gemeld worden om aanspraak te kunnen maken op de garantie, voorzien van foto's van de transportschade
  • Wij betalen bij retourzendingen maximaal 75% terug van de aanschafwaarde, dit is voor alle in mindering te brengen bovengenoemde kosten.
 8. U kunt uw bestelling niet retourneren indien:
  • Keramische- en beton tegels of klinkers (al het bestratingsmateriaal) (i.v.m. tint/batchnummers is dit niet mogelijk).
  • Verbruiksartikelen zoals, lijm, voeg, kit, zand, schoonmaakmiddelen etc. waarvan de verpakking is geopend.
  • Tegoedbonnen, die reeds aangemeld zijn geweest.
  • Producten die reeds gemonteerd/verwerkt zijn geweest.
  • Producten die beschadigd zijn die verdere verkoop verhinderen.
  • Producten waarvan de verpakking volledig verwoest is en / of niet meer aanwezig is.
  • Voor producten waarvan de verpakking licht beschadigd is en of kleine onderdelen missen, vergoeden wij maximaal 50% van het aankoopbedrag.
  • Artikelen die speciaal voor u, op bestelling zijn gemaakt.
  • Teveel bestelde of overgebleven materialen nemen wij helaas niet retour.

Artikel 9 | Rechten en plichten van de ondernemer

 1. De ondernemer levert de producten goed, deugdelijk en zoals afgesproken in de overeenkomst. De werkzaamheden worden goed, deugdelijk en zoals afgesproken uitgevoerd.
 2. De ondernemer houdt zich bij de levering van producten en uitvoering van werkzaamheden aan de op dat moment geldende wettelijke voorschriften.
 3. De ondernemer wijst de afnemer tijdig voor het sluiten van de overeenkomst erop dat de afnemer zorgt voor geschiktheid van de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht, zoals bijv. dat er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften.
 4. De ondernemer wijst de afnemer ook op:
  • onjuistheden in de opdracht of opgedragen werkzaamheden, bijv. het werken op een ondeugdelijke ondergrond;
  • het gebrekkig of ongeschikt zijn van bepaalde zaken, bijv. door de consument ter beschikking gestelde materialen of hulpmiddelen;

Dit geldt alleen als de ondernemer deze kent of redelijkerwijs hoort te kennen. Doet de ondernemer dit niet, dan is hij aansprakelijk voor de schade, tenzij hem de schade niet is toe te rekenen.

 1. De ondernemer, als hij is geïnformeerd door de afnemer (zie artikel 10 lid 5), geeft over de noodzaak van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen zoals een lift of een kraan de informatie die van hem voor zover zijn deskundigheid strekt mag worden verwacht. Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt.
 2. De ondernemer zet na de start het werk regelmatig voort.
 3. De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door voor dat werk deskundige personen.
 4. Als het werk vertraagt door omstandigheden die voor risico van de consument komen, dan wordt de levertermijn verlengd.

Artikel 10 | Rechten en plichten van de afnemer

 1. De afnemer zorgt dat de ondernemer de producten kan afleveren en het werk kan verrichten.
 2. De afnemer zorgt dat de ondernemer tijdig de voor het werk benodigde goedkeuringen (vergunningen e.d.) en de voor het werk belangrijke gegevens (bijv. de ligging van leidingen) heeft.
 3. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats waar gewerkt wordt daarvoor geschikt is, zoals dat:
  • de ruimte glasdicht is en deugdelijk kan worden afgesloten;
  • vloeren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten en losse gedeelten;
  • er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften;
  • installatiepunten, leidingen en afvoerpijpen aanwezig zijn conform de tekening van de ondernemer;
  • er elektriciteit, verwarming, stromend water en voldoende ventilatie aanwezig is.

Als de afnemer daar niet voor zorgt, moet hij de door de ondernemer geleden aantoonbare directe schade en redelijke kosten vergoeden en draagt hij zijn eventuele eigen schade.

 1. De afnemer draagt het risico voor schade door:
  • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  • onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies en werkwijzen;
  • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt gedaan;
  • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter beschikking zijn gesteld.

De ondernemer wijst de afnemer wel op de zaken genoemd in lid 4 van artikel 7.

 1. De afnemer informeert de ondernemer over bijzondere omstandigheden die bijv. het gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken. Partijen spreken af wie de kosten en het risico van het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen draagt. Als de afnemer deze informatie niet heeft gegeven, zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor zijn rekening.
 2. De afnemer zorgt ervoor dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen tijdig en goed gebeuren, zodat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging krijgt. Als er toch vertraging ontstaat, dan meldt de afnemer dat tijdig aan de ondernemer.
 3. De afnemer zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken aan het werk van de ondernemer.
 4. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar en tijdig beschikbaar is en dat al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken.
 5. Als de start of de voortgang van het werk vertraagt door omstandigheden zoals in dit artikel genoemd, moet de afnemer de schade die de ondernemer daardoor lijdt vergoeden, als deze omstandigheden de afnemer kunnen worden toegerekend.
 6. De afnemer zorgt goed voor de artikelen, materialen en gereedschappen van de ondernemer die zich ter plaatse van het werk bevinden.
 7. De afnemer die tegen het uitdrukkelijke advies van de ondernemer toch wil dat de ondernemer bepaalde werkzaamheden verricht, is zelf aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.
 8. De afnemer kan de ondernemer niet verplichten tot het verrichten van werkzaamheden die in strijd zijn met Arbo-voorschriften.

Artikel 11 | Opslag van producten

 1. Als de producten op de afgesproken leverdatum worden aangeboden maar niet worden aangenomen, behalve als de producten ondeugdelijk zijn, zal de ondernemer binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. De ondernemer mag na weigering of na tweede levering opslagkosten en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen.
 2. Als ook de tweede levering niet wordt aanvaard, mag de ondernemer: a. nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten rekenen of; b. de overeenkomst als geannuleerd beschouwen volgens de regeling in artikel 12. Naast annuleringskosten mag de ondernemer ook de opslagkosten rekenen.
 3. Als de producten door de afnemer zijn betaald, zal de ondernemer de producten maximaal 3 maanden in opslag houden, onder berekening van redelijke interne of externe opslagkosten. Hierbij houdt de ondernemer rekening met de verkoopwaarde van de producten en de duur van de opslagperiode, tenzij hierover andere afspraken gemaakt zijn. Neemt de afnemer na verloop van 3 maanden nog steeds niet af, dan wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en mag de ondernemer, naast de in artikel 12 genoemde annuleringsvergoeding, in redelijkheid gemaakte opslagkosten rekenen. Hij moet de afnemer schriftelijk melden dat hij dit van plan is.
 4. Het risico van brand en beschadiging tijdens opslag wordt door de ondernemer in geval van een consumentenkoop voor zijn rekening door verzekering gedekt.

Artikel 12 | Betaling

 1. Wij verplichten 40% aanbetaling bij bevestiging van de opdracht, 40% voor de levering van de materialen en 20% bij het opleveren het project. Pas na aanbetaling is de opdracht definitief en bestellen/reserveren wij de benodigde materialen, arbeid en transport. 
 2. De ondernemer die in gedeelten materialen, producten en/of diensten bij afnemer levert, mag bij elke deellevering betaling van het geleverde deel vragen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.
 3. Pas na aanbetaling staat de opdracht definitief in de planning. Tot het verkrijgen van de aanbetaling kunnen wij gereserveerde plekken in de agenda wijzigen of verwijderen.
 4. Bij verzuim van een van de gestelde betalingen hierboven is de ondernemer gerechtigd de opdracht eenzijdig op te zeggen.
 5. Ingeval er sprake is geweest van meerwerk dienen de extra kosten hiervoor ter plekke aan de medewerker per pin vergoed te worden. Pas nadat je aanbetaling op onze bankrekening is bijgeschreven, zijn wij verplicht tot de levering/bezorging van je bestelling. 
 6. Controleer goed de gegevens die je opgeeft bij je bestelling. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in jouw opgave. Voorkom terugkomkosten.
 7. De aangeboden prijs is onder voorbehoud van typ-, spel- en rekenfouten. 
 8. De ondernemer behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling of een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
 9. De betalingen dienen zonder enige aftrek en/of beroep op verrekening plaats te vinden.

Artikel 13 | Niet-tijdige betaling 

 1. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Als de afnemer niet tijdig betaalt, is de afnemer van rechtswege zonder ingebrekestelling in verzuim. Zulks zonder dat de ondernemer de afnemer een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen gebreke hoeft te stellen.
 2. De ondernemer behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling of een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
 3. Betaalt de afnemer niet binnen de overeengekomen termijn, dan is de ondernemer gerechtigd een wettelijke rente per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de afnemer in verzuim is, waarbij een gedeelte van de maand voor een hele maand wordt gerekend. Bij een zakelijke afnemer mag de ondernemer de wettelijke handelsrente berekenen.
 4. Wanneer de afnemer in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan de ondernemer.
 5. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Wanneer de afnemer niet tijdig betaalt, mag de ondernemer zijn verplichtingen opschorten totdat de afnemer aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of een minnelijke dan wel wettelijke schuldsaneringsregeling aan de zijde van de afnemer, zijn de vorderingen van de ondernemer op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 7. Weigert de afnemer zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door de ondernemer, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan de ondernemer te betalen.
 8. Als de afnemer niet tijdig betaalt, is hij zonder ingebrekestelling volgens de wet in verzuim. Toch zendt de ondernemer na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering waarin hij afnemer op zijn verzuim wijst. De ondernemer geeft hem de kans alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen.
 9. Na deze nadere termijn mag de ondernemer zonder nadere ingebrekestelling het verschuldigde invorderen. De daaraan verbonden (incasso)kosten zijn voor rekening van de afnemer. Die kosten zijn beperkt tot maximaal het door wet- en regelgeving toegestane percentage van de hoofdsom.
 10. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 11. Bij niet-tijdige betaling heeft de ondernemer het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten.
 12. Alle redelijke kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling, komen ten laste van de afnemer.

Artikel 14 | Annulering

 1. Als de afnemer annuleert, is hij een schadevergoeding verschuldigd. De schade van een ondernemer bij annulering bestaat uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele kosten. In de praktijk blijkt de schade van ondernemers meer dan 30% van de koopsom te zijn als er nog niet geleverd is en (aanzienlijk) hoger als er al onherroepelijk is ingekocht.
 2. De ondernemer moet zijn schade aannemelijk maken.
 3. Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij een mondelinge annulering bevestigt de ondernemer dit schriftelijk.
 4. Bij de koop van een tuin met aanleg kan een consument binnen 2 dagen, beginnend de dag na het sluiten van de koop, schriftelijk annuleren tegen een sterk gereduceerd percentage van 5% van de koopsom met een minimum van € 500. Als de consument geen e-mailadres van de ondernemer heeft, dan kan hij ook per aangetekende brief annuleren. Hij bewijst dan via het gedateerde verzendbewijs dat verzending van de brief binnen 2 dagen is gebeurd.
 5. Annuleren is niet mogelijk:
  • Voor het deel van de overeenkomst dat al is uitgevoerd en/of geleverd.
 6. De consument hoeft bij een buiten de verkoopruimte of op afstand gesloten overeenkomst geen annuleringskosten te betalen bij gebruik van het herroepingsrecht zoals in de wet voor deze verkoopmethodes is vastgelegd (zie ook artikel 19 B, C en D van deze voorwaarden).

Artikel 15 | Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk

 1. Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, komen voor rekening van de afnemer. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Onder meerwerk wordt o.a. verstaan: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd. Onder minderwerk wordt verstaan: het deel van de overeenkomst dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd. Bijv. kolommen en insprongen en snij- en zaagverlies, zijn geen minderwerk. Op verzoek van de afnemer laat de ondernemer restanten bij de afnemer achter.

 2. Bij metingen vanuit een opgestuurde plattegrond is de opgegeven prijs onder voorbehoud van het werkelijke aantal m². Bij meer vierkante meters wordt de eindprijs hierop aangepast. Kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de klant. Terugkomkosten brengen we niet in rekening wanneer tijdig een duidelijke en kloppende plattegrond is verstuurd.

 3. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom kunnen opdrachtgever en de ondernemer nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, meer- en minderwerk overeenkomen. Daarbij maken zij afspraken over het extra uit te voeren werk ten opzichte van de oorspronkelijke overeenkomst en de gevolgen daarvan voor de prijs en de oplevering.

 4. Indien het totaal te verrekenen minderwerk en te veel geleverde materialen, minder is dan 10% van de totale aanneemsom, zijn deze kosten niet te verhalen en in mindering te brengen op de eind afrekening.

 5. In geval van door de opdrachtgever opgedragen meerwerk kan de ondernemer alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien zij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever dit zelf reeds had moeten begrijpen.

 6. Indien minder wordt uitgegeven dan in de offerte begroot dan geldt dit niet als minderwerk, tenzij er op verzoek van de opdrachtgever artikelen uit de stelpost zijn gehaald. In dat geval geldt de afwijking van de stelpost als minderwerk. Meer- en minderwerk wordt voor of bij de opdracht daartoe schriftelijk vastgelegd, behoudens in spoedeisende omstandigheden. Het ontbreken van een document laat de aanspraken van de ondernemer en opdrachtgever op verrekening van meerwerk en minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de opdracht op degene die de aanspraak maakt.

Artikel 16 | Onuitvoerbaarheid overeenkomst door overmacht en onvoorziene omstandigheid

 1. Als nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een van de partijen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.
 2. Als nakoming van de overeenkomst voor een van de partijen geheel of deels blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zo veel als redelijkerwijs mogelijk is inspanningen verrichten om de overeenkomst alsnog uit te voeren. Partijen overleggen hierover. Komen partijen er niet uit dan hebben zij het recht om de overeenkomst geheel respectievelijk deels te ontbinden.
 3. In geval van onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een pandemie of oorlog, zullen partijen in onderling overleg treden.

Artikel 17 | Overmacht

 1. De ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Consument indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

 3. De ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 4. Indien de ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 5. Onder overmacht bij de consument wordt niet verstaan de omstandigheid dat de ondernemer de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de consument niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.

 6. Indien vakmannen niet komen opdagen, wordt dit beschouwd als overmacht. Er is dan geen compensatie mogelijke voor vertraging van de werkzaamheden.

Artikel 18 | Opschorting

 1. In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere verplichtingen van de ondernemer worden opgeschort. Indien deze periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van de ondernemer niet mogelijk is, langer duurt dan 90 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien bij het intreden van de overmacht de ondernemer al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren. De consument is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 2. Indien naar het oordeel van de ondernemer de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit de consument recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft de ondernemer het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.

 3. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de ondernemer tijdelijk, ten hoogste 90 dagen, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt de ondernemer onmiddellijk contact op met de consument met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

Artikel 19 | Beëindiging van het werk in onvoltooide staat

 1. De consument kan de uitvoering van het werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat.
 2. Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is de ondernemer verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade.
 3. De consument zal de ondernemer de hem toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid 3 bedoelde vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten.
 4. Indien een prijsvormingsmethode is gehanteerd waarbij geen aanneemsom was vastgesteld, vergoedt de consument aan de ondernemer de door de ondernemer aan het werk bestede loon- en materiaalkosten, de in lid 3 bedoelde vergoeding(en), de andere door de beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die de ondernemer over het gehele werk zou hebben genoten.

Artikel 17 | Conformiteit en garantie

 1. Het geleverde product moet die eigenschappen bezitten die de consument op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt ook bij bijzonder gebruik als dat door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken.
  Wordt aan deze verwachting niet voldaan, dan heeft de consument recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.
 2. De ondernemer geeft 2 jaar volledige garantie op de geleverde producten, boven op de wettelijke verplichtingen van lid 1. Partijen kunnen schriftelijk ook een langere garantieperiode afspreken. De 2-jarige garantie geldt niet voor gebreken die verband houden met niet met de bestemming corresponderend gebruik door afnemer.
  Bij consumentenkoop maakt de ondernemer dat aannemelijk. De ondernemer draagt de kosten van reparatie resp. vervanging, incl. vracht- en voorrijkosten; Als het gebrek goed hersteld kan worden, dan hoeft de ondernemer het product niet te vervangen. Als de afnemer naar het buitenland is verhuisd, worden vracht- en voorrijkosten vergoed op basis van het oorspronkelijke afleveradres.
 3. Afnemer moet volgens de wet zijn schade zo veel mogelijk voorkomen of beperken.
 4. Ook na afloop van de tweejarige garantie in lid 2 kan een consument nog rechten hebben op grond van de wet (als omschreven in lid 1). De ondernemer kan zich dan niet beroepen op het aflopen van deze garantie.
 5. De verplichtingen van de ondernemer met betrekking tot conformiteit en garantie van lid 1 en 2 vallen niet onder de aanbetalingsregeling genoemd in artikel 19. Bij faillissement/surseance van betaling/wettelijke schuldsanering van de ondernemer kan de afnemer zich melden als schuldeiser bij curator/bewindvoerder.
 6. Als de fabrikant van de producten een verdergaande garantie geeft aan de ondernemer, geldt deze garantie ook voor de afnemer.
 7. Garantiebepalingen zijn alleen van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde producten of van het uitgevoerde werk, of bij bijzonder gebruik als dat is afgesproken.
 8. De afnemer moet zich als een goed afnemer gedragen. Daaronder wordt bijv. verstaan dat het product goed en afdoende wordt onderhouden en behandeld.
 9. Afwijkingen in kleur, slijtvastheid, structuur, etc. kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten. Dit is het geval als de afwijkingen uit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen of handelsgebruik.
 10. Uitgezonderd van de garantie van lid 2 zijn: (wegwerp)batterijen, verwisselbare lichtbronnen, woonaccessoires en normale slijtage. Tenzij anders overeengekomen zijn eveneens uitgezonderd showmodellen, B-keuze-producten en/of verkoop via een veiling.
 11. De garantie genoemd in lid 2 is niet overdraagbaar.
 12. Witte kalkuitbloei op betonproducten vallen niet onder de garantie en is een natuurlijk verschijnsel, wij nemen hierop geen klachten in behandeling.
 13. Kleurverschillen komen altijd voor bij alle soorten bestrating “het is belangrijk diverse partijen door elkaar te verwerken” hierop worden geen klachten geaccepteerd of garantie verleent.
 14. Alle soorten hout, zowel hardhout als vuren of grenen is een natuurproduct hierdoor kan er kleurverschil, kromming en scheurvorming optreden dit doet niets af aan de sterkte of duurzaamheid van het materiaal en is dan ook geen reden tot reclamatie en valt niet onder garantie.

Artikel 17 | Richtlijnen en garantie aanleg

 1. Huidige tuin moet volledig leeg opgeleverd worden, ook ondergrondse bekabeling, wortels en/of funderingen dienen verwijderd te zijn bij de start van de werkzaamheden, tenzij er uitdrukkelijk zwart op wit anders is overeengekomen of geoffreerd. Indien dit niet het geval is, zullen de werkzaamheden die hier uit voortvloeien worden gefactureerd als meer werk.
 2. De bestrating wordt altijd in de breedterichting van de tegels structuur gelegd, tenzij vooraf anders is afgesproken of geoffreerd.
 3. Eventueel meer werk door onvoorziene grondwerkzaamheden en de kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de afnemer.
 4. Indien de materialen via het huis moeten worden aangevoerd is dit op risico van de afnemer, eventuele schade die ontstaat aan vloeren, kozijnen, deuren en meuren zijn niet te verhalen op de ondernemer.
 5. In de periode dat wij de tuin aan het aanleggen zijn, mogen er geen andere vakmannen aanpassingen maken aan de desbetreffende werkzaamheden.
 6. Sinkhole en afwatering problemen niet ontstaan door de aanleg.

Artikel 18 | Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade door oorzaken die hij niet kende of zou moeten kennen, behalve als hij aansprakelijk is volgens de wet of als anders tussen partijen is afgesproken.
 2. De ondernemers is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 3. Indien de ondernemer aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 4. Indien de ondernemer aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. De ondernemer is nooit aansprakelijk voor;
 • het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw;
 • indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 • het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes;
 • een onvoldoende verdichting van de ondergrond, als deze niet door de ondernemer is aangebracht. De ondernemer meldt voor de start van het werk het onvoldoende vlak zijn dan wel ongeschiktheid van de tussen- of ondervloer aan de afnemer, voor zover dit door de ondernemer naar objectieve maatstaven vast te stellen is;
 • het niet juist adviseren over de benodigde afwatering, de ondernemers verleend geen rechten aan het advies wat hij geeft met betrekking op de afwatering.
 • Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus, deze zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 19 | Klachten over gebreken en schade

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of door ondernemer veroorzaakte schade moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Dit moet zo snel mogelijk, bij voorkeur schriftelijk en in ieder geval tijdig gebeuren.
 2. Als bij (op)levering geen gelegenheid bestaat om gebreken aan het geleverde te constateren en/of te melden, dan moet de afnemer klachten daarover zo spoedig mogelijk daarna, liefst binnen 14 dagen, schriftelijk melden.
 3. Als bij (op)levering geen gelegenheid bestaat om andere door de ondernemer veroorzaakte schade te constateren en/of te melden, dan moet de afnemer de schade zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk melden, liefst binnen twee werkdagen na constatering. Als binnen 14 dagen na (op)levering geen melding door ondernemer is ontvangen, dan wordt aangenomen dat er geen schade door ondernemer is veroorzaakt. Deze termijn is belangrijk voor een soepele afhandeling van de klacht en het verhalen van schade op derden of de aansprakelijkheidsverzekering.
 4. Bij schade stelt de afnemer de ondernemer in de gelegenheid om door of namens hem de schade te inspecteren en te taxeren ten behoeve van zijn aansprakelijkheidsverzekering en/of eventuele aanspraken op derden. Ook verleent de afnemer medewerking aan reparatie door of namens de ondernemer.
 5. Over gebreken die pas na levering in het gebruik ontstaan wordt zo spoedig mogelijk na ontstaan -uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking- geklaagd, bij voorkeur schriftelijk.
 6. Het zo snel mogelijk indienen van een klacht is in het belang van zowel afnemer als ondernemer. Niet tijdig klagen kan tot gevolg hebben dat de afnemer zijn rechten op dit gebied verliest.

Artikel 20 | De geschillenregeling

 1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten, waarbij het belang van de consument tenminste € 250 bedraagt, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij Stichting UitgesprokenZaak.nl. Hoe dit in zijn werk gaat en hoe een geschil aanhangig gemaakt kan worden is na te lezen op www.uitgesprokenzaak.nl.
 2. De consument moet zijn klacht eerst bij de ondernemer melden. De ondernemer moet in de gelegenheid zijn gesteld om:
  • op de klacht te reageren; en
  • de klacht te onderzoeken, te erkennen of af te wijzen; en
  • bij een erkende klacht deze op te lossen. De termijn voor oplossing wordt bepaald op 6 weken, tenzij de ondernemer een andere redelijke termijn heeft aangegeven die nodig is om de klacht op te lossen, in welk geval de door de ondernemer meegedeelde termijn geldt.
 3. Als de ondernemer een aanbod heeft gedaan ter oplossing van de klacht of de klacht heeft afgewezen, en de consument gaat niet akkoord, dan moet de consument dit aanbod aantoonbaar afwijzen dan wel aantoonbaar aan de ondernemer meedelen dat hij het daarmee niet eens is. Daarna heeft de ondernemer nog twee weken tijd om een aangepast voorstel te doen. Als de consument daarmee ook niet akkoord gaat, dan wijst hij dit voorstel aantoonbaar af, alvorens het geschil in behandeling genomen kan worden.
 4. Als niet is voldaan aan het bepaalde in lid 2 en 3, kan het geschil niet in behandeling genomen worden.
 5. De consument kan tot 12 maanden na het indienen van zijn klacht bij de ondernemer het geschil aanhangig maken bij de geschillenbeslechter, tenzij partijen anders overeenkomen.
 6. Als de consument een geschil aanmeldt bij de geschillenbeslechter is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
 7. Het geschil kan door de geschillenbeslechter worden opgelost door:
  • bemiddeling door de geschilbehandelaar;
  • bemiddeling door een deskundige;
  • een bindende uitspraak.
 8. Het reglement van de geschillenbeslechter is te raadplegen op www.uitgesprokenzaak.nl.
 9. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. De tarieven staan vermeld op www.uitgesprokenzaak.nl.
 10. Uitsluitend de rechter of de hierboven genoemde geschillenbeslechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Voor online aankopen mag ook een klacht worden ingediend bij het Europese Platform Online Dispute Resolution http://ec.europa.eu/odr.
 11. Als de consument (deels) heeft betaald en de ondernemer zonder (gerechtvaardigde) reden
  • niet uitlevert, of
  • niets of nauwelijks meer van zich laat horen over een afgesproken levering, of
  • met (verschillende) excuses de levering meermaals uitstelt, of
  • de (aan)betaling niet terugbetaalt als de consument de koop terecht heeft ontbonden of herroepen in een van de hiervoor genoemde situaties, dan zal de geschillenbeslechter een poging doen om de situatie tussen consument en ondernemer op te lossen. Lukt dat niet, dan eindigt daarna de behandeling en krijgt de consument het klachtengeld terug.

Artikel 22 | Nederlands recht

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Als de consument gevestigd is in een ander EU-land dan Nederland en de wet in dat EU-land kent hem verdergaande rechten toe, dan zal de ondernemer deze rechten toepassen.